Партньори Печат

Министерство на икономиката и енергетиката;

Министерство на околната среда и водите;

Министерство на образованието и науката;

Министерство на земеделието и продоволствието;

Министерство на регионалното развитие;

Министерство на труда и социалната политика;

Държавна агенция по горите;

Агенция по енергийна ефективност;

Черноморски регионален енергиен център;

Енергиен център София;

Лесотехнически университет София

Технически университет София

Европейска Асоциациа за Биомаса.( www.aebiom.org);

Association of biofuel producers and suppliers of Lithuania – LITBIOMA

Austrian Biomass Association – ABA

Association for the Promotion of Bioenergy - CEBIO – Portugal

Bulgarian Biomass Association – BBA

CARMEN – Germany

Czech Biomass Association - CZ-BIOM

Danish Biomass Assciation – DANBIO

Estonia Biomass Association – EBA

European Wood Energy Technical Institute- ITEBE – France

The Bioenergy Association of Finland- FINBIO

German BioEnergy Association – BBE

Greek Biomass Association – HELLABIOM

Italian Biomass Association – ITABIA

Italian Agroforestry Energy Association – AIEL

Irish Bioenergy Association – IrBEA

Norwegian Bioenergy Association – NOBIO

Polish Biomass Association – POLBIOM

Renewable Energy Association of Spain – APPA

Slovak Association for Biomass - SK-BIOM

Slovenian Biomass Association - SLO-BIOM

South Tyrol Biomass Association - STBA – Italy

Russian Biomass Association – RBA

Serbian Biomass Renewable Energy Association – SERBIO

Swedish Bioenergy Association – SVEBIO

The Netherlands Bio-energy Association - NL-BEA

Valorization of Biomass in Belgium - ValBiom