Стандарти. Норми Печат

Европейски сертификати за дървесни пелети EN plus и EN-B

Д-р. Инж. Димитър Младенов

Председател на УС на Асоциацията за Енергийно Оползотворяване на Биомасата

Дървесните пелети са горивен продукт, формиран чрез сухо пресоване на дървесна отпадъчна биомаса под действието на механично налягане в специални преси. Горивото пелети се произвежда без добавянето на свързващи вещества. За производството им се използуват главно отпадъци от иглололистни и широколистни дървесни видове. Може да се използуват и отпадъци от селскостопанското производство, като слама, царевичак, слънчогледови стъбла и пити и др. Днес в света се произвеждат около 8-10 милиона тона пелети. Лидери в производството на пелети на европейския пазар са страни като Швеция, Дания, Австрия, Белгия, Франция, Холандия.

От 2010 г. с европейския стандарт (EN 14961-2) се предвиждат еднакви правила в Европа за дървесни пелети. Освен това той предвижда нови изисквания към пелетите, включително дължина, диаметър, пепел, съдържание на влага и др. С приемането на новия стандарт на ЕС за дървесни пелети (EN 14961-2) през 2010 г. се въвежда нов сертификат ENplus за пелети използувани в котли за битова употреба и EN-B за промишлени пелети, използувани в промишлени котли. Основната разлика между стандартите и сертификатите е, че стандартите не се контролират. Това е общоприета дефиниция. Сертификатите са задължителни за цялата верига от производството до потреблението. ENplus има два класа за качества А1 и А2. В клас А1 са въведени най-строги ограничения за съдържание на пепел в пелетите. В клас А2 съдържанието на пепел е до 1,5%. За промишлените пелети сертификата EN-B е със значително намалени ограничения. Въвеждането на единен стандарт за качество за битови и промишлени пелети ще позволи ясно отчитане на потреблението и качеството на продукцията.

Ползите от прилагането на сертификата EN-plus са:
- Качество, сигурност и пълна прозрачност чрез задължителното участие в система за мониторинг на произведените обеми пелети;
- Чрез международната си ориентация EN-plus ще осигури не само сигурност на доставките, но и отваряне на повече пазари за качествени пелети;
- Ефективна защита на потребителите чрез стриктно прилагане на стандартите на ЕС;
- Гарантира възможно най-ниски емисии и безпроблемно отопление с висока калоричност.

Сертифициране. За получаване на E-Nplus сертификат заинтересованите страни трябва да подадат молба до международно акредитиран орган за сертифициране. При условие, че необходимите критерии за производство, съхранение и транспортиране на пелетите са изпълнени се издава сертификат А1 или А2 и печат, който се поставя на опаковките за пелети. Веднъж годишно орган за сертифициране взима проби от производството на пелети и се произнася за потвърждаване или промяна на сертификата. Понастоящем тази система се тества в Германия и Австрия и се очаква в скоро време да се въведе във всички заинтересовани страни от Европа. Съгласувано със сертифициращите органи в Германия и Австрия, у нас ще започнат процедури по сертифициране производството на пелети.

Европейски сертификат за дървесни пелети

Параметри Измервателни единици ENplus-A1 ENplus-A2 EN-B
Диаметър mm 6 (± 1)
8 (± 1)
6 (± 1)
8 (± 1)
6 (± 1)
8 (± 1)
Дължина mm 3,15 ≤ L ≤ 40 1) 3,15 ≤ L ≤ 40 1) 3,15 ≤ L ≤ 40 1)
Насипна плътност kg / m2 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600
Калоричност MJ / kg ≥ 16,5-19 ≥ 16,3-19 ≥ 16,0-19
Влажност Ма .-% ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Прах Ма .-% ≤ 1 3) ≤ 1 3) ≤ 1 3)
Механична якост Ма .-% ≥ 97,5 4) ≥ 97,5 4) ≥ 96,5 4)
Пепел Ма .-% 2) ≤ 0,7 ≤ 1,5 ≤ 3,5
Точката на топене на пепелта °C ≥ 1200 ≥ 1100 -
Съдържание на хлор Ма .-% 2) ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,03
Съдържание на сяра Ма .-% 2) ≤ 0,03 ≤ 0,03 ≤ 0,04
Съдържание на азот Ма .-% 2) ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 1,0
Съдържание на мед mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Съдържание на хром mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Съдържание на арсен mg / kg 2) ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0
Съдържание на кадмий mg / kg 2) ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5
Съдържание на живак mg / kg 2) ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1
Съдържание на олово mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Съдържание на никел mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Съдържание на цинк mg / kg 2) ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100

 

1) не повече от 1% от пелетите може да бъде по-дълъг от 40 mm, макс. дължина 45 mm;

2) суха маса;

3) частици <3.15 mm, фини прахови частици, преди предаването на стоката;

4) за измервания с Lignotester пределно допустимата стойност ≥ 97,7 тегловни %.


Лого на печата EN-plus-A1

Лого на печата EN-plus-A2

Лого на печата EN-B